2006-keuzes-in-ontwikkeling-505x535

'Van vroeger naar nu' #2006

Start Entree-opleidingen in het vmbo, start Adviesgroep vmbo, instelling Johan van der Sandenpenning en Johan van der Sandenpenning voor Harry Grimmius

Ontwikkelingen in het vmbo

Start Entree-opleidingen in het vmbo

In samenwerking met het mbo mogen vmbo en PRO-scholen de entree-opleiding (niveau 1 mbo) aanbieden. Dit is een combinatie van leren en werken. Examen wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het mbo.

Veel leerlingen die een entree-diploma halen stromen door naar een opleiding op niveau 2.

Start Adviesgroep vmbo

In opdracht van het ministerie van OCW gaat de ‘Adviesgroep vmbo’ aan de slag onder leiding van Dirk van der Spoel. De adviesgroep heeft de opdracht ‘in een breed spectrum van beelden en verlangens ruimere kaders te vinden voor nieuwe (regionale) programma’s, die meer maatwerk voor leerlingen mogelijk maken’.
In 2008 stopt de Adviesgroep. Zij brengt haar laatste advies uit onder de titel: ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’.

De adviesgroep brengt in 2006 een tussenadvies uit: Voortvarend vmbo.  Hierin stelt de adviesgroep voor:

  • Om ook GL-leerlingen zonder hindernissen door te laten stromen naar de havo. Dit advies is in regelgeving vastgelegd.
  • Om niet twee maar één profielgebonden avo-vak verplicht te stellen is. Dit is omgezet in een wetsvoorstel, maar dit wetsvoorstel is door de staatssecretaris teruggetrokken.
  • Scholen meer ruimte te geven voor eigen beleidsruimte en kwaliteitsborging van schoolexamens.

Instelling Johan van der Sanden penning

De Adviesgroep vmbo heeft in 2006 het initiatief genomen tot het uitreiken van de Johan van der Sanden penning aan iemand die zijn sporen in het vmbo verdiend heeft.

Johan van der Sanden was lector Didactiek van het beroepsonderwijs aan de Fontys PTH in Eindhoven en is in 2004 plotseling overleden. Hij was lang de enige die zich op wetenschappelijk niveau bezig hield met het vmbo. In 2008 heeft SPV de taak van de Adviesgroep vmbo overgenomen. In totaal is de penning 10 keer uitgereikt tussen 2006 en 2015. In 2015 is hiermee, op verzoek van de kinderen van Johan van der Sande, gestopt.

Johan van der Sanden prijs

Naast de Johan van der Sanden penning werd vanaf 2006 de Johan van der Sandenprijs uitgereikt. Een initiatief van Fontys. Er was een hoofd- en een hartprijs. De prijs was bedoeld voor jonge veelbelovende vmbo-docenten die hun eindscriptie hadden geschreven over het vmbo.

Johan van der Sanden penning voor Harry Grimmius

Harry Grimmius was destijds schoolleider in Emmen van het Carmelcollege Emmen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Intersectoraal. Hij nam het initiatief voor de oprichting van het platform intersectorale programma’s (later D&P). Harry Grimmius is altijd betrokken gebleven bij het platform Intersectoraal, later D&P, nu als lid van de Raad van Advies. Harry Grimmius is jarenlang directeur geweest van verschillende vmbo-scholen. Ter ere van Vmbo 25 jaar is op deze website een interview met Harry Grimmius gepubliceerd.